Επενδύσεις ανακαίνισης κτιρίων με υψηλή ενεργειακή απόδοση οι στόχοι της Ε.Ε.

Επενδύσεις ανακαίνισης κτιρίων με υψηλή ενεργειακή απόδοση οι στόχοι της Ε.Ε.

Σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία ενθαρρύνει την ενεργειακή απόδοση και θα αυξήσει την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικοδομικό τομέα, και την οποία στη συνέχεια καλωσόρισε η Κομισιόν, κατέληξε η Εσθονική Προεδρία. Η κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων στην ΕΕ, η οποία αντιπροσωπεύει σήμερα το 40% της συνολικής ενέργειας, θα μειωθεί, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ 2020 και 2030 για την ενεργειακή απόδοση.

Τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης για να εστιάσουν τις επενδύσεις ανακαίνισης κτιρίων με υψηλή ενεργειακή απόδοσης έως το 2050. Για να κατευθύνουν τις επενδυτικές αποφάσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους μηχανισμούς που αποσκοπούν στη συμμετοχή των ΜΜΕ, τα αποθέματα κτιρίων χειρότερης απόδοσης και τη μείωση των αντιληπτών κινδύνων ενεργειών ενεργειακής απόδοσης για τους επενδυτές.

Σε νέα μη οικιστικά κτίρια και σε μη οικιστικά κτίρια που υπόκεινται σε σημαντικές ανακαινίσεις, θα απαιτηθεί η εγκατάσταση τουλάχιστον ενός σημείου επαναφόρτισης και υποδομής αγωγών για την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα για τουλάχιστον έναν στους πέντε χώρους στάθμευσης. Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση ενός ελάχιστου αριθμού σημείων επαναφόρτισης σε όλα τα μη οικιστικά κτίρια με περισσότερες από είκοσι θέσεις στάθμευσης έως το 2025. Η δε Κομισιόν θα εκπονήσει έναν εθελοντικό δείκτης “έξυπνης ετοιμότητας” για την εκτίμηση της ετοιμότητας των κτιρίων να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στις ανάγκες των επιβατών.

Η αναθεωρημένη οδηγία θα διευκρινίσει τη δημιουργία βάσεων δεδομένων ενεργειακών επιδόσεων, εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τα χρησιμοποιήσουν οικειοθελώς. Η συλλογή δεδομένων θα περιορίζεται σε δημόσια κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων και η προστασία των δεδομένων θα εξασφαλιστεί με τη διάθεση ανωνυμοποιημένων δεδομένων αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς .

Ταυτόχρονα, με τη νέα οδηγία, οι επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού στα κτίρια απλοποιούνται. Η νέα νομοθεσία αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου και τη συχνότητα των επιθεωρήσεων. Το ομοιόμορφο όριο για όλες τις επιθεωρήσεις θα είναι 70 kW.

Επιπλέον, θα διεξαχθεί μελέτη σκοπιμότητας για την ενδεχόμενη εισαγωγή επιθεωρήσεων για αυτόνομα συστήματα εξαερισμού. Προκειμένου να απλουστευθεί η διαδικασία αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και να εξορθολογιστεί το κόστος των επιθεωρήσεων, μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις, όπως οι συμβουλές.

Τα κτίρια θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου μέχρι το 2025 μόνο όταν θεωρούνται τεχνικά και οικονομικά εφικτά. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των κτιρίων, η νέα οδηγία ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς και της Ενεργειακής Ένωσης. Η χρήση έξυπνων τεχνολογιών και η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την προσαρμογή και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ενθαρρύνεται ως αναπόσπαστο μέρος των μελλοντικών έξυπνων κτιρίων.

Πηγή: stockwatch.com.cy

The post Επενδύσεις ανακαίνισης κτιρίων με υψηλή ενεργειακή απόδοση οι στόχοι της Ε.Ε. appeared first on Alunet.

Source: Alunet